Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

измерване на резултати от дигитален маркетинг

Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

Ще ви запознаем накратко със значението на основните термини в дигиталния маркетинг и на някои съкращения, които най-често се употребяват от маркетолозите. Придобиването на най-обща представа за значението им ще ви помогне по-добре да се ориентирате в сложната и динамична материя на дигиталния маркетинг. Ще можете и да разбирате по-добре статиите по темата, които ви интересуват. Ще ви бъде от полза и при разбирането и тълкуването на данни от анализи на кампании, провиждани в дигиталната среда.

Ето някои термини в дигиталния маркетинг, подредени по азбучен ред:

A/B тестване – Маркетингов метод, който се използва за оценка и управление на ефективността на дадена уеб страница. Този метод се нарича още разделяне на тестовете (split testing).


Affiliate (Партньорски маркетинг) – Един от инструментите на интернет маркетинга. Това е метод за популяризиране на бизнеса в интернет (от уебмастъри-партньори), при който партньорът получава възнаграждение за всеки посетител, абонат, клиент и/или продажба, осъществени с неговите усилия.

B2B (бизнес към бизнес) – Продажби, при които клиентите са едно юридическо лице, а доставчиците или изпълнителите са други юридически лица.

B2C (бизнес към клиент) – Продажбите и услугите се предлагат от бизнеса към потребителя на дребно.

Bounce Rate ( степен на отпадане ) – посещение, при което е разгледана само една страница и потребителят не е извършил други действия. Високата степен на отпадане на посетителите може да бъде индикация за лошо потребителско преживяване на сайта, некачествено съдържание или за липса на необходимата информация. Степента на отпадане се използва и от Google, за да се определи доколко уебсайтът е полезен за потребителите, а това се отразява и на неговия рейтинг. Оттам това рефлектира пряко и на SERP ( класирането в Google).

Client ID – Уникален идентификатор за двойка браузър-устройство, който помага на Google Analytics да съпостави активността на потребителите в даден уебсайт. По подразбиране GA брои уникалните потребители с този параметър;

Content marketing (Маркетинг на съдържанието) – Един от съществените термини в дигиталния маркетинг. Набор от маркетингови техники, основани на създаването и/или разпространението на полезна информация за потребителите с цел спечелване на доверие и привличане на потенциални клиенти. Целта е да се предизвика действие, носещо печалба.

Conversion (Конверсия) – целенасочено действие, извършено от потребителя, след като е кликнал на рекламата – покупка, регистрация, абонамент. Важен показател за ефективност, защото показва процентът на реализации, постигнати от рекламата.

Cookies (Бисквитки) – файлове, съхранявани на устройствата на потребителя, които пазят информация за неговите действия и посещения на различни уеб сайтове при сърфиране в мрежата. могат да се използват при последващи действия в маркетинга с цел ремаркетинг.

Copywriting – Копирайтингът е умение (както и сфера на дейност) за писане на реклами за продажби и други маркетингови материали за продукти, услуги, кампании за набиране на средства и др. Смисълът му е да убеди хората да предприемат действия, независимо дали става въпрос за закупуване на нещо, въвеждане на имейл адрес, даряване на пари или натискане на бутон. Когато става въпрос за маркетинг и реклама на вашия бизнес, копирайтингът е важно умение.

CPA (Cost Per Action – цена за действие) – цената за действие, която често се отнася до цената за конверсия (цена/брой конверсии); това е модел на плащане, при който рекламодателят (клиентът) плаща не за кликвания или показвания, а за конкретен резултат, целенасочено действие на уебсайта (продажби, заявки, обаждания, регистрации и т.н.).

CPC (Cost Per Click) – цена за кликване (цена/брой кликвания) – това е сумата, която се плаща, когато някой кликне върху рекламата. Когато провеждате PPC кампании или кампании в социалните медии, трябва да следите цената на кликване. Така можете да достигнете до повече клиенти за по-малко пари. Цената на клик е важна метрика за дигиталния маркетинг. Тя дава представа колко плаща вашият бизнес за това, че някой е кликнал върху вашата реклама, както и ви дава мотивация да намалите CPC на рекламата си.

CPL (Cost per Lead) – цена на лийд (цена за реклама/брой лийдове х100); В този случай рекламодателите плащат не за продажба или кликване, генерирани от рекламните кампании, а за лийд (заявка, контакт с потенциален клиент). Моделът “цена на лийд” се използва най-често, когато не се очаква директна покупка от посетител на уебсайта, а се касае за друг вид действие. Това може да бъде абонамент, попълване на заявка, изтегляне на упътване и др. взаимодействие.

CPM (Cost per mille) – цената за 1 000 показвания, използва се предимно за рекламни банери.

CR (Conversion rate) – коефициент на преобразуване. Това е процентът на посетителите на вашия уебсайт, които изпълняват желаната цел (конверсия), от общия брой посетители. Високият процент на конверсия е показателен за успешен маркетинг и уеб дизайн.

CRO (conversion rate optimization) – оптимизация на коефициента на преобразуване .

CTR (Click Through rate) – процент на кликване. Това също е един от често употребяваните термини в дигиталния маркетинг. Съотношението между броя на показванията (импресиите) на рекламата и броя на кликванията. (импресии/кликове х 100). Казано по-просто, процентът на кликванията е процентът на показванията, които са довели до кликване.
Висок CTR – означава, че потребителите намират рекламата за подходяща.
Нисък CTR – потребителите намират рекламата ви за по-малко релевантна на техните нужди.

Customer Acquisition Cost (CAC) – разходи за привличане на клиенти. Това е сумата, която компанията изразходва, за да привлече нов клиент. Тя помага да се измери възвръщаемостта на инвестициите в усилията за увеличаване на броя на клиентите. CAC се изчислява, като се съберат разходите, свързани с превръщането на потенциалните клиенти в реални (маркетинг, реклама, търговски персонал и др.). След това тази сума се разделя на броя на придобитите клиенти.

Customer – клиент, потребител.

Email marketing (Имейл маркетинг) – Начин за популяризиране на продукти или услуги чрез имейли.

ER (Engagement Rate) – Показател за степента на ангажираност на публикациите ви. Колкото по-висока е стойността на ER, толкова по-интересни са публикациите за абонатите ви и те го изразяват под формата на харесвания и коментари.

Event (Събитие) – взаимодействие на потребителя със съдържание, което може да се проследи, независимо от прегледите на страницата или екрана.

Google Analytics – Услуга за уеб анализ, която предоставя статистически данни и основни аналитични инструменти за оптимизация на търсачките (SEO) и маркетингови цели. Услугата е част от маркетинговата платформа на Google и е достъпна безплатно за всеки, който има акаунт в търсачката. Google Analytics се използва за проследяване на работата на уебсайта и събиране на информация за посетителите. Тя може да помогне на организациите да определят основните източници на потребителски трафик, да оценят успеха на маркетинговите си дейности и кампании.

Hit – Всяко действие на потребителя в сайта.

KSF (Key Success Factors) – ключов фактор за успех. Това е набор от критерии за дейността на организацията, които определят условията за постигане на благоприятна позиция на избрания пазар;

KPI (Key Performance Indicators) – набор от показатели, определящи ефективността на различни дейности и мероприятия в рамките на постигането на оперативните или стратегическите цели на компанията.

Landing Page – страницата, на която попадат потребителите, след като кликнат върху реклама/банер в мрежата.

Lead (Лийд) – заявка, контакт с потенциален клиент;
В областта на маркетинга понятието “Lead” се отнася до данните за контакт или в някои случаи до демографските данни на лице, което се интересува от услугата или продукта на рекламодателя. То произлиза от английския глагол “to lead” (“водя”). По този начин за водещ “Lead” може да се счита клиент, потребител или потенциален купувач, който буквално е бил “доведен” до предлагания продукт. Това може да бъде лице, което се е абонирало за бюлетин, или някой, който е попълнил формуляр за контакт. Лийдът предоставя на уебмастъра или на доставчика на услуга или продукт значими данни за техния потенциален клиент.

LTV (Life Time Value) – това е печалбата, която можем да очакваме от един клиент за цялостното му взаимодействие с бизнеса.

Open Rate – използва се при e-mail marketing- а. Процентът на отворените писма е първият показател, който ви показва, че разпращането на имейли е сработило. Тъй като честотата на отваряне показва колко потребители са отворили имейла, можете да го използвате, за да разберете дали потребителите се интересуват от имейла.

Performance marketing – Маркетингът на ефективността е насочен към резултати, изразяващи се в увеличаване на броя на потенциалните клиенти или продажбите.

PR (Public Relations) е управление на информационния поток между организацията и обществеността. Целта на PR е да се създаде положителен образ на организацията в съзнанието на потенциалните клиенти и други заинтересовани страни.

ROAS (Return on Ad Spend) – възвръщаемост на инвестициите за реклама във Facebook. Показва съотношението между приходите от кампанията и инвестирания в нея бюджет.

ROI (Return On Investment); в повечето случаи това е съотношението на печалбата към направените разходи за постигането й. С помощта на ROI инвеститорите могат да оценят своите инвестиции и да преценят колко добре се е представила дадена инвестиция в сравнение с други.

ROMI (Return on marketing investments) – възвръщаемост на маркетинговите инвестиции.

SAAS (Software as a Service – софтуер като услуга) е бизнес модел, при който даден софтуерен продукт се предоставя като уеб услуга на абонаментна основа.

Search ads (Реклами за търсене ) е специален случай на контекстна реклама, използвана в търсачките. Отличителна черта е, че изборът на показваните рекламни съобщения се определя от заявката за търсене на потребителя.
Заплащането за реклама в търсачките може да се основава на различни принципи: според броя на показванията на рекламата, според броя на кликванията на потребителя на търсачката и според търга на ключови думи.
Този вид онлайн реклама е най-ефективен, тъй като темите на показваните реклами съответстват в максимална степен на текущите интереси на потребителя.

SEM (Search Engine Marketing) е набор от мерки, насочени към повишаване на позициите на даден уебсайт в търсачките чрез платена реклама.

SEO (Search Engine Optimization) оптимизацията за търсачки е набор от мерки за вътрешна и външна оптимизация за повишаване на позицията на даден уебсайт в резултатите от търсенето за определени заявки на потребителите.
За подобряване на вашето SEO изберете някое от нашите пакетни предложения: Оптимизация за търсещи машини.

SERP (Search Engine Result Page) – страницата с резултатите, които се показват, след като се направи търсене в Google по дадена ключова дума.

Session – Сесията е поредица от взаимодействия на потребителя с даден уебсайт за определен период от време. Продължителността по подразбиране е 30 минути.

SMM (Social Media Marketing) – това е един от нестандартните начини за популяризиране в бизнеса. Състои се в привличане на целевата аудитория от социалните мрежи, форумите, уеб блоговете към уебсайта. SMM промоцията е един от най-обещаващите методи за промоция.

SWOT анализ – метод за оценка на вътрешните и външните фактори, които влияят върху развитието на дадена компания или проект. Този метод ви помага да оцените силните и слабите страни на вашия бизнес, да откриете нови възможности и да идентифицирате възможни заплахи. SWOT анализът на дадена компания разделя факторите, които влияят върху нея, на четири категории. Това помага да се оцени компанията от всички страни, а именно:
S-strengths (силни страни). Например, продават директно на клиента, печелят повече от конкурентите, обслужването на клиентите е най-доброто на пазара и т.н.
W-weaknesses (слаби страни). Например недостатъчен брой партньори, неефективна реклама, малка целева аудитория.
О-opportunities (възможности). Например потенциалните клиенти научават всичко, което трябва да знаят за вашия продукт, от интернет, а покупките се извършват 24 часа в денонощието, независимо дали работите, или не.
T-threats (заплахи). Например, марката на конкурентите ви е по-известна на пазара, качеството на предлаганите от тях стоки е по-високо.

User – уникален потребител.

USP (Уникално предложение за продажба) – уникалното предложение за продажба е нещо, което прави продукта/услугата на компанията отличима на пазара, помага за разграничаването му от конкуренцията чрез позициониране на стойността.

UTM (Urchin Tracking Module) е променлива, която се добавя към URL адреса на рекламираната страница. Позволява на системата за уеб анализ да получи допълнителна информация за източника на кликнатата връзка.

Value Proposition (Стойностно предложение) – това е обяснение за потенциалния клиент как продуктът решава даден проблем, написано в едно или две изречения и разбираемо за всеки.

Viral marketing ( Вирусен маркетинг ) – Маркетингова техника, която използва социалните медии за повишаване на осведомеността за марката и стимулиране на продажбите. Никой не пита никого за нищо, никой не наема никого. Ако потребителите харесат дадено рекламно съобщение, те започват да го препращат на приятелите си по собствена инициатива. То може да бъде текст, аудио, видео, изображение, игра, електронна книга или програма. Процесът, който на български отдавна се нарича “от уста на уста”, е подобен на разпространението на компютърни или обикновени вируси. Един заразява двама, всеки заразява още няколко и така нататък.

Има и други термини в дигиталния маркетинг, но тези са основни и най-често използвани. Надяваме се да сме били полезни!